DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ MIỀN BĂC

THÁNG 05/2021

DỰ ĐOÁN  KQ – XSMB –  NGÀY 05/05/2021

STL: 27 28
ĐỀ CHẠM :  2 4 8 9
DÀN 64S
02,04,08,09,12,14,18,19,20,21
22,23,24,25,26,27,28,29,32,34
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47
48,49,52,54,58,59,62,64,68,69
72,74,78,79,80,81,82,83,84,85
86,87,88,89,90,91,92,93,94,95
96,97,98,99

DÀN 36S: 
04,09,14,19,24,29,34,39,40,41
42,43,44,45,46,47,48,49,54,59
64,69,74,79,84,89,90,91,92,93
94,95,96,97,98,99

TTĐ: 49 93 94 95

CHÚC  QUÝ KHÁCH MAY MẮN

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

THÁNG 05/2021

DỰ ĐOÁN  KQ – XSMB –  NGÀY 05/05/2021

STL: 27 28
ĐỀ CHẠM :  2 4 8 9
DÀN 64S
02,04,08,09,12,14,18,19,20,21
22,23,24,25,26,27,28,29,32,34
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47
48,49,52,54,58,59,62,64,68,69
72,74,78,79,80,81,82,83,84,85
86,87,88,89,90,91,92,93,94,95
96,97,98,99

DÀN 36S: 
04,09,14,19,24,29,34,39,40,41
42,43,44,45,46,47,48,49,54,59
64,69,74,79,84,89,90,91,92,93
94,95,96,97,98,99

TTĐ: 49 93 94 95

CHÚC  QUÝ KHÁCH MAY MẮN

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM

THÁNG 05/2021

DỰ ĐOÁN  KQ – XSMB –  NGÀY 05/05/2021

STL: 27 28
ĐỀ CHẠM :  2 4 8 9
DÀN 64S
02,04,08,09,12,14,18,19,20,21
22,23,24,25,26,27,28,29,32,34
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47
48,49,52,54,58,59,62,64,68,69
72,74,78,79,80,81,82,83,84,85
86,87,88,89,90,91,92,93,94,95
96,97,98,99

DÀN 36S: 
04,09,14,19,24,29,34,39,40,41
42,43,44,45,46,47,48,49,54,59
64,69,74,79,84,89,90,91,92,93
94,95,96,97,98,99

TTĐ: 49 93 94 95

CHÚC  QUÝ KHÁCH MAY MẮN